Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

PHÂN BIỆT CÁCH SỬ DỤNG TỪ: LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW


Read more: http://www.dethi.com/showthread.php?t=8356&page=2

So sánh giữa:

Little và A Little + Danh từ không đếm được
Few và A Few +  Danh từ đếm được

Cách sử dụng:

Little: rất ít, không đủ để
I have little money, not enough to buy groceries.
Tôi có một ít tiền, không đủ để mua tạp phẩm.

A Little: có một chút ít, đủ để.
I have a little money, enough to buy groceries.
Tôi có một ít tiền, đủ để mua tạp phẩm.

Few: rất ít, không đủ để  
I have few books, not enough for reference reading.
Tôi có một vào quyển sách, không đủ để đọc tham khảo.

A Few: có một chút ít, đủ để.
I have a few records, enough for listening
Tôi có một vài cuộn băng, đủ để nghe.

She's lucky. She has few problems (=not many problems)
(Cô ấy thật may mắn. Cô ấy ít gặp chuyện phiền phức)

Lưu ý : "Only a little" và " only a few" có ý nghĩa phủ định.

We must be quick. We've only got a little time.
Chúng ta phải khẩn trương lên. Chúng ta chỉ có ít thời gian.

The village was very small. There was only a few houses.
Ngôi làng lúc ấy rất nhỏ. Ở đó chỉ có vài ngôi nhà.

Có “a” là đủ để. Không “a” là không đủ để.

Không có nhận xét nào:

Soundtrak of DaiNgan'Blog